Sancţiuni pentru mediatorii care nu respectă legea

În cadrul prevederilor legale în vigoare sunt precizate şi sancţiunile aplicate mediatorilor care nu îşi respectă obligaţiile, iar aceste informaţii trebuie cunoscute de toţi specialiştii. Astfel, potrivit Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru următoarele abateri:

  • încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate;
  • refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de lege;
  • refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict;
  • reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară sau arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;
  • săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale.

Sancţiunile disciplinare

Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii şi constau în:

  • observaţie scrisă;
  • amendă de la 50 lei la 500 lei (Atenţie! Limitele amenzii se actualizează periodic de către Consiliul de mediere, în funcţie de rata inflaţiei);
  • suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni;
  • încetarea calităţii de mediator.

Sesizarea şi cercetarea abaterilor

Orice persoană poate sesiza Consiliul de mediere, în scris şi sub semnătură, în legătură cu săvârşirea unei abateri dintre cele enumerate mai sus.

Potrivit Legii nr. 192/2006, cercetarea abaterii se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării sesizării, de către o comisie de disciplină alcătuită din

  • un membru al Consiliului de mediere;
  • 2 reprezentanţi ai mediatorilor, desemnaţi prin tragere la sorţi din Tabloul mediatorilor.

Membrii comisiei de disciplină sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului de mediere.

Invitarea celui în cauză în vederea audierii este obligatorie. Mediatorul cercetat este îndreptăţit să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului şi să îşi formuleze apărarea.

În caz de neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care să reiasă faptul că mediatorul a fost invitat şi nu s-a prezentat la termenul stabilit.

Dosarul de cercetare cu propunere de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare se înaintează Consiliului de mediere, care hotărăşte, în termen de 30 de zile, cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.

Hotărârile de aplicare a sancţiunilor

Hotărârea Consiliului de mediere de aplicare a sancţiunilor poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, caz în care executarea hotărârii se suspendă.

De asemenea, legea prevede şi faptul că hotărârea de aplicare a amenzii, rămasă definitivă potrivit legii, constituie titlu executoriu. În cazul în care amenda nu este achitată în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare, persoana în cauză este suspendată din calitatea de mediator, până la achitarea sumei.

Sursa:http://legestart.ro/ce-sanctiuni-risca-mediatorii-care-nu-respecta-legea/

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2014

(Visited 22 times, 13 visits today)

Sigur va mai intereaza si :